สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย หรือ CMAT
เป็นสมาคมที่มุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรู้ ในศาสตร์เกี่ยวกับ "คีเลชั่นบำบัด" ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
คือการให้ยาหรือสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อกำจัด สารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่อยู่ ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสีที่จับอยู่ในผนังหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ให้ออกจากร่างกายซึ่งสารเหล่านี้ได้รับเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านหลายช่องทาง ทั้งจากการบริโภคเข้าไป กับอาหาร และการได้รับเข้าสู่ร่างกายจากสภาวะ แวดล้อมที่เป็นพิษด้วยแนวคิดดังกล่าว แพทย์และ นักวิชาการทั่วโลกจึงได้พัฒนาศาสตร์ที่เรียกว่า
"คีเลชั่นบำบัด" ขึ้นและให้บริการในประเทศพัฒนา แล้วเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ

 

IV EDTA vs Suppository EDTA
By คอลัมน์ นานาสาระ : CMAT Guru

The TACT Randomized Trial
มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัด
Update heavy metal atherosclerosis 2013
Concerns About Reliability in the Trial to Assess Chelation Therapy (TACT)
Evaluation of the Trial to Assess Chelation Therapy (TACT)
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสต