เครือข่ายความร่วมมือ

กองการแพทย์ทางเลือก
ACNEM
สมาคมเซลล์บำบัดไทย
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจฯ
chelationresearch.com
MEDUGATE.COM