โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

นายแพทย์จอน ยังพิชิต
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
คณะกรรมการที่ปรึกษา
เภสัชกรหญิงภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายวินัย แก้วมุณีวงศ์
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย