วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย หรือ CMAT เป็นสมาคมที่มุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรุ้ในศาสตร์เกี่ยวกับ "คีเลชั่นบำบัด" ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบด้วย

  1. เพื่อให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบำบัดและการรักษาด้วยคีเลชั่นบำบัด ให้เป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย
  2. เพี่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์เกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วย คีเลชั่นบำบัดที่ถูกต้องให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่มีความสนใจ
  3. เพื่อให้เกิดการนำเอาการบำบัดรักษาด้วยคีเลชั่นบำบัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและแพร่หลาย อันจะนำมาซึ่งความมีคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศได้ในอนาคต
  4. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  6. ไม่ดำเนินการตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่หาผลกำไรมาแบ่งปัน หรือทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงาม