ประวัติความเป็นมา

ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยและประชากรโลกที่กำลังทำสถิติการเสียชีวิตสูงขึ้นรวมถึงเป็นภัยเงียบใหล้ตัวที่กำลังทวี ความรุนแรงมากขึ้นก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เกิดจากการสะสมสารพิษในร่างกาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็ง และโรคความเสื่อมต่างๆ ซึ่งคร่าชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นทุกปี

หน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพภาครัฐ นอกจากจะให้การส่งเสริมในด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคด้วยการตรวจสุขภาพ ประจำปี การให้ความรู้เรื่องอาหารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน เช่น การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด แล้วทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของโรคภัยก็ยังถูกพัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุดทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทางเลือกที่กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นคือ การขับสารพิษ โลหะหนักออกไปจากร่างกายหรือ "คีเลชั่นบำบัด" (Chelation Therapy) เป็นต้น

"คีเลชั่นบำบัด" Chelation Therapy

คือการให้ยาหรือสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อกำจัดสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ควรจะเป็น เช่น ธาตุเหล็กทองแดง สังกะสีที่จับอยู่ในผนังหลอดเลือดและอวัยวะ ต่างๆให้ออกจากร่างกาย ซึ่งสารเหล่านี้ได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านหลายช่องทาง ทั้งจากการบริโภคเข้าไปกับอาหารและการได้รับเข้าสุ่ร่างกายจากสภาวะแวดล้อม ที่เป็นพา ด้วยแนวคิดดังกล่าว แพทย์และนักวิชาการทั่วโลกจึงได้พัฒนาศาสตร์ ที่เรียกว่า "คีเลชั่นบำบัด" ขึ้น และให้บริการในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น

ด้วยความตระหนักถึงคุณประโยชน์ขององค์ความรู้ดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวกันจากคนหลากหลายอาชีพ ทั้งแพทย์ นักวิชาการ และนักธุรกิจ ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกัน มีมติเอกฉันท์จัดตั้งสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรุ้ความเข้าใจในศาสตร์เกี่ยวกับ "คีเลชั่นบำบัด" ที่ถูกต้องให้กับแพทย์ บุคลากรทาง การแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจซึ่งเป็นทางเลือกทั้งในด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกันโรคที่เกิดจากการสะสม สารโลหะหนัก

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551
โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/4 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และมีสาขาย่อยดังต่อไปนี้
  • สำนักงานสาขาสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานสาขาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
มุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับ "คีเลชั่นบำบัด" ให้กับแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ"