โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์
นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
เลขาธิการสมาคมฯ
ว่าที่ ร.ต.ต.นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
อุปนายก
พล.อ.ต. นายแพทย์ขวัญชัย เศรษฐนันท์
ปฏิคม
ร.ต.ต.นายแพทย์อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ
ประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ
กรรมการ
แพทย์หญิงศรีจรรยา พยัคฆวรรณ
กรรมการ